С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 Годишен отчет  
 Районен съд – Севлиево
Годишния доклад за дейността на Районен съд Севлиево се изготвя съобразно разпоредбите на чл. 5 ал. 2 и чл. 80 ал. 1 т. 11 от Закона за съдебната власт.


Доклади за дейността на Районен съд - гр. Севлиево

 

Годишен доклад за дейността на съда

Тригодишна сравнителна таблица за дейността на съда по граждански и наказателни дела

Отчет за работата по граждански дела

Отчет за работата по наказателни дела

Отчет за работата на Държавен съдебен изпълнител

2018

 

 

2017

2016

2015

2014

 

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

2011

 

 

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

2009

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР