С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 НАЧАЛО    Съд - модел  
 Кратко представяне

Районен съд – Севлиево
 
Кратко представяне
 
 
Състав:
  • Съдии – 5
  • Държавен съдебен изпълнител – 1
  • Съдия по вписванията – 1
  • Служители - 22
 Административен ръководител - Председател:  Павел Неделчев
 
Информация за контакт със съда: гр.Севлиево, ул. Стефан Пешев №6, тел./факс 0675 3 38 80, administrative@sevlievo.court-bg.org ; Интернет страница: http://sevlievo.court-bg.org/
 
Дата на включване в програмата “Съдилища-модели и съдилища-партньори”: 2003 г.

Статут:
Съд - модел
На официална церемония проведена на 7 април 2006г в гр.Велико Търново на Районен съд Севлиево бе предоставен статута на съд-модел за постигнати високи резултати в областта на съдебната реформа.
 
Основни постижения в рамките на сътрудничеството с ИУСС:
Меморандумът за разбирателство, сключен между съда и ИУСС, описва Плана за подобряване работата на съда, отговорностите на съда и помощта предоставяна от Инициатива за укрепване на съдебната система.
Работата на Районен съд – Севлиево е насочена към утвърждаване образа на съда като стабилна, авторитетна и безпристрастна институция чрез постигане на целите заложени в плана.
Те са разделени в няколко насоки:
1.Управление на съда: управление движението на делата, разпределение на делата на принципа на случайния избор, общи срещи на всички съдии, срещи между представители на съда и адвокатската колегия и др.
2.Съдебна администрация: въвеждане на работно време без прекъсване, документирано прилагане на техниките за подбор и наемане на персонала, използване на система за поставяне на делата в папки и за последователното и унифицирано номериране при подреждането им, използване на наръчници и популяризиране на информацията и обученията сред служителите, подобряване административните процедури и работата с документи, въвеждане на система за паралелен звукозапис на съдебните заседания, обобщаване на данните за ежемесечни статистическите отчети по електронен път с помощта на АСУД, водене и разпечатване на съдебните книги по граждански и наказателни дела на електронен носител в деловодната система служителите да носят табелки с името си, провеждането на редовни срещи на съдебните служители с определен дневен ред и съхраняване на протоколите и др.

3.Работа с обществеността: изграждане на информационен център за предоставяне на информация и услуги на гражданите и непрекъснато разширяване на кръгът услуги, които се предлагат, предоставяне възможност на гражданите да подават предложения и оплаквания; разработване и изпълнение на План за повишаване на общественото доверие в съда, указателни табели, действаща интернет страница и др.
По-качествената работа с гражданите доведе до по-ефикасен и справедлив съдебен процес, както и до по-добър обществен имидж на съдебната система.
Разработена е медийна стратегия на съдилищата от Габровски съдебен окръг със съзнанието, че ефективността на правосъдната система е зависима от доверието и съпричастността на обществото към правораздавателните органи.
4.Обучение: Осигуряване на обучение на магистратите и служителите и др.
5.Информационни технологии: внедряване на Автоматизираната система за управление на делата, въведени са писмени правила по отношение управлението на информацията, използване на компютърното оборудване и достъпа до него и др.
 
В резултат на изпълнението на целите, заложени в плана, настъпиха редица положителни промени в областта на прозрачността, ефективността и качеството на работата на съда, намали се забавянето при разглеждане на делата.
Основна задача при решаването на спорове е това да става така, че да създаде усещането у хората за справедливост от постановените съдебни актове, доколкото касае свободното съдийско убеждение и прилагането на закона. Това впечатление постоянно следва да се развива и задълбочава.
В тази насока е и наложеният стил и метод на работа в екип.
Повиши се автоматизацията на работата на съда, подобри се обслужването на гражданите и взимодействието с обществото.
Провежданите на обучения са гаранция за професионалното развитие на работещите в съда.

Ръководството на съда изказва своята благодарност на Инициативата за укрепване на съдебната система, на която се дължат постигнатите резултати и успехи.5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР