С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Информационен център  
 

 
УВАЖАЕМИ ПОСЕТИТЕЛИ,
СЕКЦИЯТА "ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР" ВИ ПРЕДОСТАВЯ ИНФОРМАЦИЯ И БРОШУРИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, НОВОСТИ И ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ


Взаимодействие на съда с обществеността

Съдилищата в България трябва да предоставят на всички равен достъп до справедлива и ефективна система за правосъдие без създаване на неудобство или забавяне. За да се изпълнят тези изисквания и да се предоставят качествени услуги, които да отговарят или дори да надхвърлят очакванията на обществеността и които да гарантират, че към всички граждани се проявява вежливо отношение и уважение, всеки съд трябва да предоставя определено ниво услуги на гражданите чрез създаването на информационен център.
 
Достъпност
Информационният център е така организиран, че да улеснява обмена на информация между гражданите и персонала, предоставящ тази информация. Повечето въпроси, задавани в информационните центрове, изискват устен отговор или указания за съдебни процедури или местонахождение на служба.
Информационни брошури
Формуляри
В информационния център трябва да има на разположение всякакви стандартизирани формуляри, указания и дипляни, които да бъдат раздавани на гражданите при поискване.
Отношения с гражданите
Всеки съд трябва да започне процес на самоанализ и оценка на обществената представа за съда. В по-голямата си част, обществеността има неправилна представа за работата на съда и съдебните процедури. Работещите в съда могат да повлияят на обществената представа, като точно и открито предоставят на гражданите информация за работата на съда. Работещите в съда могат също така да повишат общественото доверие в съда. Един от най-добрите методи за създаване на позитивна представа за ролята на съда е самите работещи в него да са запознати с работата, както и да бъдат вежливи и готови да окажат помощ.
 
 
Информационният център на Районен съд - Севлиево
Информационният център е обособено помещение на първи етаж, непосредствено до входа на съдебната палата. На входа на съда има указател за разположението на информационния център и на службите.На всяка служба има табела с наименованието и.
Информационният център е отворен непрекъснато в рамките на работното време.
На разположение на гражданите има екземпляри от брошури и формуляри, които могат да вземат или прочетат на място.
·                   Пътеводител в съдебните процедури (включително изложени ламинирани екземпляри)
·                   Какво трябва да знаете като свидетел
·                   Как да си извадим свидетелство за съдимост
·                   Българската съдебна система: Въведение
·                   Жертвата на престъпление има своите права
·                   Най-често задаваните въпроси от съдебните заседатели
·                   Получили сте призовка. А сега какво?
·                   Правни средства за защита срещу недобросъвестната страна
Поставени са за запознаване и ламинирани брошури /плакати/- Стандарти за обслужване на граждани; Правила за поведение в съдебната палата; Правила за вътрешен ред и сигурност на съдебната палата; Копия от Правилата за професионална етика на съдиите в България и Етичния кодекс на съдебните служители.
На гражданите са предоставени образци на молба за свидетелства за съдимост, молба за издаване на препис от решение по гражданско дело, молба за издаване на препис от присъда по наказателно дело , молба за издаване на препис от решение по дела от административно-наказателен характер, молба за връщане на документи по дело, молба за издаване на изпълнителен лист, молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка, молба за сключване на граждански брак по чл.12 СК, молба за издаване на удостоверение за прекратен граждански брак, молба за липса на изпълнителни дела , на хартиен носител.
Същите формуляри могат да се свалят от интернет страницата на съда.
Изложени са за улеснение и на табло на втория етаж на съдебната палата.
Във всяка канцелария разполагат с необходимите екземпляри от тях.
В информационният център се приемат молби за издаване на свидетелства за съдимост.
Службите работят с непрекъснато работно време и останалите документи се подават на място. Ръководният принцип трябва да бъде да се съдейства на гражданите да свършат работата си, когато дойдат в съда, в който и да е час в рамките на работния ден.
На граждани с увреждания документите се приемат в информационния център, ако е необходимо може служител от съответната канцелария да слезе да окаже съдействие.
Във всяка служба също се съдейства на гражданите при възникване на затруднения при попълване на документите.
Съдебните такси на районния съд са обявени на видно място в информационния център.
Във всяка служба има копие на пълната Тарифа за таксите.
Тарифата е публикувана и в интернет страницата на съда.
Обявява се ежедневният график на съда
На монитори пред всяка съдебна зала тече дневния график на заседанията. Посочва се номера на делото, в коя зала ще се гледа, на кой етаж и от колко часът, посочва се и съдия-докладчика.
Ежедневния график на съда е публикуван и в интернет страницата. Пред всяка зала има списък със заседанията, които ще се провеждат в нея.
Предоставена възможноста на гражданите да подават предложения и оплаквания -  “Кутия за мнения и предложения” към председателя на съда. Редовно се преглежда. При подаване на мнение ще бъде докладвано на председателя на съда. След оценка ще бъде отговорено.
В интернет страницата има и електронна кутия за мнения и предложения.
 


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР