С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Служба по вписванията  
 

ЦЕНТРАЛА 0675 / 3-09-61 вътрешен 20

ПРЯК ТЕЛЕФОН 0675 / 34198


АДРЕС:  СЪДЕБНА ПАЛАТА - гр.СЕВЛИЕВО, УЛ. “СТЕФАН ПЕШЕВ” № 6, ет.1, стая № 101

 

 

Банкова Информация

ТБ“ТОКУДА БАНК” АД
София 1000, ул. "Георг Вашингтон" №21

BIC код - CREXBGSF

Транзитна сметка, обслужваща ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР:
BG36 CREX 9260 3114 5494 01

Транзитна сметка, обслужваща ИМОТЕН РЕГИСТЪР:
BG21 CREX 9260 3114 5487 01

 


 

 

                      В Службата по вписванията се извършва вписване на всички актове, с които се признава или прехвърля право на собственост върху недвижими имоти в съдебния район на Районен съд - Севлиево. Регистрите на службата са публични и всеки заинтересован може да направи устна справка или да поиска писмена такава относно определен недвижим имот и собствеността върху него.
                 Вписват се всички имоти, възбрани, искови молби  и други тежести върху недвижимите имоти, наложени по установения от закона ред.
                 В службата се съхраняват всички оригинали от вписаните в нейните регистри нотариални актове и други документи за собственост, издават се заверени преписи от тях на правоимащите собственици.
5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР