С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ  
 

КАК ДА ПОЛУЧИМ ПРАВНА ПОМОЩ - ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.nbpp.government.bg/

СИСТЕМА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ В РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 
Новата система за правна помощ е създадена с прие­мането на Закона за правната помощ (ЗПП) и съответ­ните подзаконови нормативни актове, които са в сила и действат от 01.01.2006 г.
Законът за правна помощ урежда системата за предос­тавяне на правна помощ по наказателни, граждански и административни дела, която се осъществява от адво­кати и се финансира от държавата. Правната помощ се организира от Националното бюро за правна помощ (НБПП) и адвокатските съвети. Националното бюро за правна помощ се състои от петима членове - председател, заместник-председател и трима членове. То е орган, кой­то решава въпросите от своята компетентност на заседания.
 
I. Правната помощ, предвидена от за­кона се предоставя като:
1.консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеж­дане на дело;
2.подготовка на документи за завеж­дане на дело;
3.процесуално представителство;
4.представителство при задържане по чл. 63 ал. 1 от Закона за Минис­терството на вътрешните работи (ЗМВР).
Правната помощ се допуска за обезпе­чаване адвокатска защита в досъдебната и съдебна фаза на наказателното производство, по административни и граждански дела пред всички съдебни инстанции.
Не се допуска правна помощ по тър­говски дела и по данъчни дела, водени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В обхвата на правната помощ се включ­ват случаите, при които по силата на закон се предвижда задължителна ад­вокатска защита, както и всички слу­чаи, когато лицето не разполага със средства да заплати възнаграждение за адвокатска защита, желае да ползва такава и интересите на правосъдието изискват това.
 
ІІ. Законът регламентира реда и усло­вията за предоставяне на правна по­мощ:
Правната помощ, изразяваща се в кон­султация и подготовка на документи за завеждане на дело се предоставя на лица в затруднено материално поло­жение, което обстоятелство се устано­вява по предвидения в закона ред.
Правна помощ се предоставя и на при­емно семейство или на семейство на роднини и близки, при което е наста­нено дете по реда на Закона за закрила на детето.
III. Решението за предоставяне на правна помощ, изразяваща се в консултация и подготовка на докумен­ти за завеждане на дело, се взема от председателя на НБПП в нормативно посочени срокове и при наличие на за­коноустановени предпоставки. Отка­зът за предоставяне на правна помощ се мотивира и може да бъде обжалван по реда на Административно процесуалния кодекс.
Решението за предоставяне на правна помощ се изпраща незабавно на съот­ветния адвокатски съвет за определя­не на адвокат от Националния регис­тър за правна помощ. При възможност адвокатският съвет определя адвокат, посочен от лицето, на което се предос­тавя правна помощ.
 
IV. В случаите на предоставяне на правна помощ, изразяваща се в про­цесуално представителство, както и представителство при задържане по реда на ЗМВР, решението за предос­тавяне на правната помощ се взема от органа, ръководещ процесуалните действия (дознател, следовател или съ­ответният съд), по молба на заинтере­сованото лице или по силата на закона. Това решение се изпраща до съответ­ния адвокатски съвет с искане за оп­ределяне на адвокат от Националния регистър за правна помощ.
Адвокатският съвет уведомява органа, ръководещ процесуалните действия за определения адвокат, който се на­значава от органа, взел решението за допускане на правна помощ за пове­реник, защитник или особен предста­вител за всички съдебни инстанции, освен ако има възражения за това.
Законът допуска възможност назначе­ният по предвидения в ЗПП ред адво­кат да преупълномощи друг адвокат, вписан в Националния регистър за правна помощ.
Назначеният повереник, защитник, особен представител може да бъде за­менен от органа, извършил назначени­ето, по реда предвиден в ЗПП.
 
V.    Лицето, на което е предоставена правна помощ е длъжно да уведоми незабавно органа по назначението за промените в обстоятелствата, на които се основава предоставената правна помощ. В този случай, правната помощ може да бъде прекратена от момента на настъпване на промяната.
 
VI. В неотложни случаи по дела за мерки за процесуална принуда и разпити пред съдия в досъдебното производство, секретарят на адвокатския съвет определя адвокат от списъка на
дежурните адвокати, ако обвиняемият, уличеният или заподозреният сам не си е упълномощил защитник.
Дежурен адвокат се определя и в случаите на задържане по реда на ЗМВР. Дежурните адвокати се избират от нарочен списък, изготвян и актуализиран периодично с имената на адвокати, дали съгласието си за това. Дежурният адвокат продължава да осъществява правна помощ във всички стадии на процеса.
 
VII. Съгласно Глава осма от ЗПП прав­на помощ се предоставя на граждани и по международни спорове по граждански и търговски дела пред всички съдебни инстанции. Не се предоставя правна помощ по този ред по между­народни спорове по наказателни и ад­министративни дела. Субекти на правната помощ са граж­дани на Европейския съюз (ЕС) или законно пребиваващи лица в държава-членка на ЕС, при условие че имотното им състояние не превишава социално­то равнище, установено в Глава трета от ЗПП.
 
Правна помощ може да бъде предоста­вена и в случаите, когато имотното със­тояние на молителите превишава по­соченото от ЗПП равнище, но същите са заявили желание да получат правна помощ и нямат възможност да запла­тят съдебните разноски. Наличието на така предвидените предпоставки за получаване на правна помощ подлежи на преценка от НБПП. Министерство на правосъдието (МП) е органът на Република България, който приема молби за правна помощ при международни спорове от компетент­ните органи на държави-членки на Европейския съюз. Също така Минис­терството на правосъдието изпраща молбите за предоставяне на правна помощ при международни спорове до компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз.
При получаване на молба за предоста­вяне на правна помощ от компетентен орган на друга държава-членка на Ев­ропейския съюз, то извършва провер­ка относно законосъобразното комплектоване на молбата с необходимите документи и превода и ги изпраща не­забавно на НБПП. Решението на НБПП, с което се уважава молбата за правна помощ, се изпраща чрез МП до органа на чуждата държава. Отказът на НБПП следва да бъде моти­виран. Той подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.
В хипотезата, когато международният спор е подведомствен на съдебна ин­ституция на друга държава-членка на ЕС или съдебно решение подлежи на изпълнение в друга държава-членка на ЕС, кандидатът - български гражда­нин, който живее на територията на Република България, чужд гражданин или лице без гражданство, на което е разрешено дългосрочно пребиваване в Република България, или лице с пре­доставен статут на бежанец или с пре­доставено право на убежище на тери­торията на Република България, имат възможност да избират да подадат молбите си за правна помощ чрез МП или директно до компетентния орган на съответната държава-членка на ЕС.
Тези документи следва да бъдат преве­дени, без легализации, и да отговарят на вите изисквания. В противен случай МП може да откаже придвижването им с мотивиран отказ, за който следва да уведоми кандидата.
Министерството на правосъдието кон­султира кандидатите за условията, на които следва да отговарят молбите и документите им и осигурява превод, както и препраща същите на компе­тентните органи. В случаите, когато молбата за правна помощ не бъде уважена, кандидатът дължи възстановява­не на разходите за преводи.
При подаване на молбите се ползуват стандартните формуляри, приети от Европейската комисия.
 
Лицето, което е получило правна помощ в друга държава-членка на Европейския съюз, където е било гледано делото, има право на правна помощ по този закон, в случай, че от Република България бъде поискано признаването или допускане на изпълнение на съдебното решение, постановено по съответното дело.
 
VIII.         Националното бюро за правна
помощ води Национален регистър
за правна помощ на адвокатите, опреде­лени да осъществяват правна помощ по съдебни райони на съответните окръжни съдилища. Регистърът е пуб­личен. Той се води на хартиен и елек­тронен носител и се публикува в Интернет.
 
IX. Предоставената правна помощ се
отчита от адвокатите чрез адвокатските съвети пред НБПП.
Националното бюро за правна помощ разглежда отчетите, придружаващите ги становища на адвокатските съвети и приложените документи. Въз основа на приетите и одобрени отчети, НБПП изготвя решение и разпорежда плаща­не на адвокатските възнаграждения, определени по реда и при условията на Наредбата за заплащането на прав­ната помощ. Заплащането на правната помощ се извършва от НБПП по банков път.

 
 КООРДИНАТИ НА НБПП:

 
Национално бюро за правна помощ
гр. София 1421,ул."Развигор"№ 1
Интернет адрес: http://www.nbpp.government.bg/
Телефон: 00359 2 8193200
Факс: 00359 2 8654812
 
Писмата изпратени на следния адрес се получават от всички адвокатски колегии e-mail: ba@vas.lex.bg
 
ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ Телефони: (+359 2) 9862861, 9875513, 9875859 Факс: (+359 2) 9876514 Ел. поща: office@vas.lex.bg
 
1. Благоевград 2700 Телефони: (+359 73) 884494 Факс: (+359 73) 884494 Ел. поща: office@blak.lex.bg
 
2. Бургас 8000
Телефони: (+359 56) tel: 815081
Ел. поща: office@bak.lex.bg
 
3. Варна 9000
Телефони: (+359 52) 634856
Ел. поща: office@vaK.lex.bg
 
4. Велико Търново 5000 Телефони: (+359 062) 630 546
Факс: (+359 062) 630 546
 
5. Видин 3700
Телефони: (+359 094) 094 600708 Факс: (+359 094) 094 600708
Ел. поща: office@vdak.lex.bg
 
6. Враца 3000
Телефони: (+359 92) 23325 Ел. поща: office@vrak.lex.bg
 
7. Габрово 5300
Телефони : (+359 66) 807327
 
8. Добрич 9300
Телефони: (+359 58) 602466 Ел. поща: office@dak.lex.bg
 
9. Кърджали 6600 Телефони: (+359 361) 62536
Ел. поща: office@kak.lex.bg
 
10. Кюстендил 2500 Телефони: (+359 78) 547048
Ел. поща: office@ksak.lex.bg
 
11. Ловеч 5500
Телефони: (+359 068) 623502 Факс: (+359 068) 623502
 
12. Монтана 3400
Телефони: (+359 96) 305437
Ел. поща: office@mak.lex.bg
 
13. Пазарджик 4400 Телефони: (+359 34) 445853
Ел. поща: office@pzak.lex.bg
 
14. Перник 2300
Телефони: (+359 76) 602791
Факс: (+359 76) 602791
Ел. поща: offlce@prak.lex.bg
 
15. Плевен 5800
Телефони: (+359 64) 803321
 
16. Пловдив 4000
Телефони: (+359 032) +359 32 6231
 
17. Разград 7200
Телефони: (+359 84) 662039
Ел. поща: office@rzak.lex.bg
 
18. Русе 7000
Телефони: (+359 82) 870 348 Факс: (+359 82) 870348
 
19. Силистра 7500
Телефони: (+359 86) 821625
Ел. поща: office@salk.lex.bg 
 
 
20. Сливен 8800
Телефони: (+359 44) 622602
 Ел. поща: office@svak.lex.bg
 
21. Смолян 4700
Телефони: (+359 0301) 6 56 61
Ел. поща: office@smak.lex.bg
 
22. Стара Загора 6000 Телефони: (+359 42) 622526
Ел. поща: office@szak.lex.bg
 
23. Търговище 7700
Телефони: (+359 0601) 6 36 83
Ел. поща: office@tak.lex.bg
 
24. Хасково 6300
Телефони: (+359 38) 664330
Ел. поща: office@hak.lex.bg
 
25. Шумен 9700
Телефони: (+359 54) 664330
Ел. поща: office@shak.lex.bg
 
26. Ямбол 8600
Телефони: (+359 46) 664277
Ел. поща: office@yak.lex.bg
 
27. София 1000
Телефони: (+359 02) 9870519; (+359 02) 9890937 Факс: (+359 02) 9885893
Ел. поща: sak_sas@abv.bg


5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР