С Районен съд
евлиево
 Бързи 
Връзки
Ok
НАЧАЛО
Защита на личните данни
История
Съд - модел
Общини / Кметства
РАЙОНЕН СЪД
Бюджет
Удостоверяващи органи на доставчици на удостоверителни услуги
Профил на купувача
Структура
Служби
Контакти
Съдии
Банкова информация
Служба по вписванията
Съдебни зали
Такси събирани от съда
Примерни съдебни бланки
Помагала за съдебни служители
Вещи лица
Декларации
Списък на съдебните заседатели
Информационен център
Образователна програма на ВСС и МОН
ОКРЪЖЕН СЪД
Районна прокуратура
Нотариуси (списък)
Частен съдебен изпълнител
СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ПОМОЩ В БЪЛГАРИЯ
МЕДИАЦИЯ
Свободни работни места
 РАЙОНЕН СЪД    Банкова информация  
 
Банкова Информация

"Райфайзенбанк България” ЕАД клон Севлиево
BIC код (S.W.I.F.T) RZBBBGSF

Транзитна сметка:
IBAN BG21RZBB91553120055619

(държавни такси съгласно Тарифа №1 към Закона за държавните такси и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК)НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА: IBAN BG40RZBB91553320055600

(Сметка за депозити за вещи лица, свидетели, особени представители, гаранции по дела, Съдебно-изпълнителна служба)


В Районен съд - Севлиево може да заплатите държавна такса по сметка на съда чрез ПОС терминални устройства, които са инсталирани в помещенията на гражданско деловодство - ст.310, ет.3 и "Бюро съдимост" - ст.303, ет.3.
Приемат се плащания с банкови карти, носещи търговските марки на картовите организации Борика, VISA и MasterCard. За плащанията чрез ПОС терминални устройства, гражданите не дължат такса за превод, комисионни или друг вид банкови такси.

 

  

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РЕДА И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Настоящите вътрешни правила уреждат реда за възстановяване на недължимо платени държавни такси и се издават на основание чл.4б от Закона за държавните такси, във връзка със събираните от Районен съд – Севлиево държавни такси.

ІІ. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА, РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО И.

1.Заявлението за възстановяване на недължима платена държавна такса се попълва по образец, съгласно приложения № 1 или № 2, които можете да откриете по - долу:

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
2.Заявлението следва да съдържа всички реквизити съгласно утвърдения образец.
3.Заявлението за възстановяване се подписва и подава лично от вносителя на сумата, съгласно платежния документ, или от упълномощено от него лице.
4.Заявлението се депозира в деловодството на Районен съд – Севлиево или се изпраща по пощата на адрес:

РАЙОНЕН СЪД СЕВЛИЕВО
5400 Севлиево, ул.”Стефан Пешев ” № 6

5.Към заявлението се прилага оригинал от платежния документ и пълномощно в случаите по т.3 от настоящите правила.

6. Така комплектованите документи се докладват на Административния ръководител - Председателя на съда, който с резолюция разпорежда на старши специалист счетоводителя проверка.

7. Старши специалист счетоводителят извършва проверка и изготвя писмен документ до Административния ръководител - Председателя дали таксата е налична и може да бъде освободена.

8.Председателят възлага на съдебен служител да извърши проверка, дали сумата е използвана или е използвана частично.

а) за суми, внесени за услуги, извършвани от „Бюро съдимост”:
служител в „Бюро съдимост” изготвя писмен документ, че съответната сума не е използвана;
б) за суми, внесени за услуги, извършвани от деловодство: служител от деловодство изготвя писмен документ, че съответната сума не е използвана;
в) за суми, внесени за услуги, извършвани от Съдебно-изпълнителна службаслужител от СИС изготвя писмен документ, че съответната сума не е използвана;
9.В случай, че служителят установи, че заявлението е неоснователно, или когато на възстановяване подлежи само част от посочената в заявлението сума, се мотивира.
10. Председателят на съда разпорежда освобождаването на таксата, ако има основание за такова.

ІІІ. ИЗПЛАЩАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА

11.След разпореждане на Председателя на съда за освобождаване на таксата, старши специалист- счетоводителя изготвя бюджетно платежно нареждане. По искане на вносителя, таксата може да бъде възстановена по посочена от него в молбата банкова сметка. В случай, че вносителят желае сумата да му бъде възстановена в брой, старши специалист- счетоводителя изготвя бюджетно платежно нареждане за получаването на държавната такса по „сметка за наличности” на Районен съд - Севлиево. При потвърждаването му от ВСС- сумата се тегли в брой в касата на съда от касиера. Касиерът издава разходен касов ордер, който се подписва от старши специалист счетоводителя и Административния ръководител – Председателя на съда, след което се изплаща на вносителя, след представяне на документ за самоличност.

Настоящите Вътрешни правила са утвърдени със Заповед № ......... / ..................... г. на Административния ръководител – председателя на съда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5400, Съдебна палата, ул. Стефан Пешев № 6; тел. 0675 / 3-09-61  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР